Services & Supports 

บริการทางบัญชีและตรวจสอบบัญชี

หน้าแรก > Services & supports > บริการทางบัญชีและตรวจสอบบัญชี

Services & Supports

บริการทางบัญชีและตรวจสอบบัญชี

บริการการจัดทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี โดย บริษัท ซีบีเค แคพิทอล จำกัด  ขอบเขตงานให้บริการบัญชี ดังต่อไปนี้

 • ด้านบัญชี
 1. ให้ความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ
 2. ให้คำแนะนำการจัดเก็บเอกสารและวางระบบบัญชีให้กับกิจการ
 3. วิเคราะห์เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 4. บันทึกบัญชีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 5. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินสำหรับกิจการ
 6. ปรับปรุงรายการที่มีข้อผิดพลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 7. ปิดงบการเงินประจำปี

อัตราค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือน มีดังนี้

ปริมาณเอกสาร (บิล) อัตราค่าบริการ (บาท)
0-10
1,000
11-20
1,500
21-30
2,000
31-60
3,500
61-90
4,500
91-120
6,000
121-150
7,500
151-181
9,000
181-200
10,000

 

 • ด้านภาษี
 1. ให้ความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 2. จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1,2,3,53,54 (ภาษีรายเดือน)
 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และภ.พ.30.36 (ภาษีรายเดือน)
 4. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด.51 (ภาษีประจำปี)
 5. จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภ.ง.ด.50 (ภาษีประจำปี)
 6. จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก (ภาษีประจำปี)

     **หมายเหตุ : ตัวแปรราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณการจัดทำเอกสารต่างๆ

 

 • ด้านประกันสังคม
 1. แจ้งรายชื่อพนักงาน เข้า-ออก
 2. แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล
 3. จัดทำและนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รายเดือน)
 4. กรอกแบบ กท.20ก (ประจำปี)

     **หมายเหตุ : ตัวแปรราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณการจัดทำเอกสารต่างๆ

 

 • ด้านจัดทำเอกสาร
 1. รับบริการออกเอกสาร ใบวางบิล - ใบเสร็จรับเงิน โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายฉบับละ 300 บาท ต่อหนึ่งใบ
 2. บริการ รับเช็คเงิน และนำเช็คเงินเข้าบัญชี โดยมีการจัดส่ง PAY-IN ให้ทาง LINE Application เพื่อตรวจสอบโดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายครั้งละ 300 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ยังไม่รวมราคาการใช้บริการรถจักรยานยนตร์ ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและระยะทางของผู้รับบริการ


สนใจบริการติดต่อ บริษัท ซีบีเค แคพิทอล จำกัด เบอร์โทร +66 (0)2 630 4618 (-9) , +66 (0)81 986 7559

Map

ติดต่อ สอบถาม

กรุณากรอกรายละเอียด ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

Inquiry for*
First Name
Last Name*
Email*
Phone*
Description
Enter the Captcha
Reload