ขอ อย , การ ขอ อย , รับ จด อย , รับจ้าง จด อย , จด อย , จดทะเบียน อาหาร และ ยา , ใบ อนุญาต อาหาร และ ยา

บริการเสริมและสนับสนุน 

บริการรับจดอย.

บริการเสริมและสนับสนุน

บริการรับจดอย.

เครื่องมือแพทย์

เครื่องสำอาง

อาหาร/เครื่องดื่ม

อาหารเสริม

ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ต่อใบอนุญาต

ขอเครื่องหมายฮาลาล 

เครื่องมือแพทย์

 • ขอใบอนุญาตการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ การส่งออกเครื่องมือแพทย์ การผลิตและเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์
 • ขอใบอนุญาตจำหน่าย เครื่องมือ อุปกรณ์แพทย์
 • ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

เครื่องสำอาง

 • ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง ผลิตและเก็บรักษาเครื่องสำอาง
 • ขออนุญาตจำหน่ายเครื่องสำอาง
 • ขออนุญาตจด อย. สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง

อาหาร/เครื่องดื่ม

 • ขออนุญาตผลิตอาหาร นำเข้าและเก็บรักษาอาหาร
 • ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ใช้ฉลากอาหาร
 • สถานที่ผลิตอาหาร (สบ.1, อ.1)
 • ขึ้นทะเบียนอาหาร (สบ.1, สบ.3, สบ.5, สบ.7)

อาหารเสริม

 • ขออนุญาตผลิตอาหารเสริม นำเข้าและเก็บรักษาอาหารเสริม
 • ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารเสริม
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว

ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

 • ขออนุญาตสถานที่นำเข้า และจัดเก็บวัตถุอันตราย
 • ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทที่ 1-4

ต่อใบอนุญาต

 • รับต่อใบอนุญาตสถานประกอบการ เครื่องมือแพทย์/เครื่องสำอาง/อาหาร/วัตถุอันตราย
 • รับต่อใบจดแจ้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์/เครื่องสำอาง/อาหาร/วัตถุอันตราย
 • รับต่ออายุใบอนุญาต อย.ผลิต นำเข้าอาหาร

ขอเครื่องหมายฮาลาล

ขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ขอรับรองฮาลาล (HALAL) หากยังไม่ได้มีการขอขึ้นทะเบียนกับ อย. สามารถ ขึ้นทะเบียนก่อนเพื่อนำใบรับรองจากอย. ยื่นประกอบการขอรับรองฮาลาล หรือหากไม่ประสงค์จะขึ้น ทะเบียนก็สามารถทำได้เพราะในปัจจุบันมีการขอรับรองฮาลาลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นการกระจาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้ามาจำหน่าย นำเข้ามาแบ่งบรรจุ หรือผลิตเพื่อจำหน่ายหรือส่งออก

Map

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกรายละเอียด ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เรื่อง*
ชื่อ*
นามสกุล
อีเมล์*
เบอร์โทร*
รายละเอียด